Geohydrologisch Advies

De Challenge

Bij werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur of constructies (nieuw pand, een kelder of een tunnel bouwen, riool aanleggen of renoveren) kan het nodig zijn de grondwaterstand tijdelijk te verlagen indien er tot onder de huidige grondwaterniveau gegraven zullen worden. Dit kan met een bemaling.

De Solution

Voor een accurate inschatting van de benodigde debieten, waterbezwaar en omgevingseffecten is een bemalingsadvies nodig. Op basis van verschillende aspecten kunnen we de effecten en verwachte debiet inschatten en de resultaten daarvan vastleggen in een bemalingsadvies document conform BRL SIKB 12000 (Tijdelijke bemalingen)

De Businesscase

Buro Grondwater heeft tezamen met Inpijn Blokpoel (een Socotec Company) een quickscan bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van een kabeltracé als onderdeel van een vooronderzoek voor Alliander Tracéstudie.

Het totale geplande kabeltracé bedraagt circa 25 km en ligt in de provincie Gelderland.  Uit het onderzoek blijkt dat er plaatselijk sprake is van een mogelijk opbarstrisico door een beperkte dikte van de deklaag en een relatief hoge stijghoogte in het onderliggende watervoerende pakket. Om opbarsten tegen te gaan zal mogelijk een spanningsbemaling worden toegepast.

Doordat het watervoerend pakket naar verwachting zeer goed doorlatend is kan een spanningsbemaling een grote verhoging van het benodigde debiet tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk om accuraat te bepalen waar spanningsbemaling nodig is en waar niet. Dit kan het totale projectbudget beinvloeden en bemaling is over het algemeen een cruciaal onderdeel van dit soort projecten.

Uit een debiet berekening blijkt dat als er sprake is van een gemiddelde lage grondwaterstand situatie kan de ontgraving zonder (of met minimale) bemaling worden uitgevoerd. Bij een hogere grondwaterstand is wel bemaling nodig.

Buro Grondwater

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.