Privacy Statement

iTanks respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doelen van verwerking
iTanks is een innovatie- en kennisplatform, gericht op de havenindustrie. Vanuit iTanks benaderen we je -na jouw mondelinge en/of schriftelijke toestemming- per e-mail met nieuws en nodigen we je uit om deel te nemen aan diverse netwerkbijeenkomsten en inhoudelijke sessies. Het doel hiervan is kennisdeling en uitbouwen van het netwerk. Je ontvangt van ons berichten per e-mail op basis van jouw afgegeven voorkeuren of partnership. Verzamelde gegevens moeten worden verwerkt op een wijze die voor de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, zo schrijft de wet voor. Je hebt het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, jouw toestemming in te trekken of aan te passen. Je leest verderop hoe je deze rechten uitoefent.

De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken;
Contactgegevens, indien door jezelf verstrekt:

  • NAW-gegevens bedrijf.
  • Voor- en achternaam, e-mail, telefoonnummer, functie, werkadres.
  • Interesse in nieuwsbrief, netwerkbijeenkomsten en inhoudelijke bijeenkomsten.

Delen van gegevens met derden
Jouw contactgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij je hier zelf transparant voor de start van een project of samenwerking expliciet toestemming voor geeft. Het is mogelijk dat het noodzakelijk is om op basis van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang gegevens te verstrekken aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Beveiliging
iTanks neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn
iTanks is een platform waarbij kennisdeling centraal staat. Dit doen we met elkaar. Hiervoor hebben wij uw gegevens nodig. Wij bewaren jouw gegevens totdat jij aangeeft verwijderd te willen worden uit ons bestand. Je hebt het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, jouw toestemming in te trekken. Je kunt ook op elk gewenst moment jouw gegevens en voorkeuren updaten.

Jouw rechten Recht op inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid
Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of een verzoek om gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke richten aan iTanks. Dit is mogelijk onderaan iedere mailing via Uitschrijven of via het sturen van een mail naar contact@itanks.eu. Ook kun je hier jouw eerder gegeven toestemming intrekken. Geef bij een e-mail duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage- , correctie- of verwijderingsverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is mogelijk dat wij in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te kunnen vaststellen.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht op beperking van de verwerking binnen de periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens controleren indien je deze betwist, indien de verwerking onrechtmatig is en je aangeeft het gebruik van de gegevens te willen beperken in plaats van de gegevens te wissen of indien wij jouw gegevens niet meer nodig hebben maar je aangeeft deze gegevens nodig te hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om klacht bij toezichthouder in te dienen
Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie hiervoor de website van de AP.

Deelname netwerkevents
Bij registratie voor deelname aan onze netwerkevents ga je akkoord met onze voorwaarden van deelname. Deze houden in;

  • Ingevulde contactgegevens worden verwerkt in ons CRM systeem indien nog niet bekend met interessegebied betreffende netwerkevent.
  • Bedrijfsnaam, voor- en achternaam en functie worden gedeeld met alle aanwezigen in een bevestigingsmail.
  • Gemaakte foto’s worden geüpload op iTanks LinkedIn pagina, Facebookpagina en website en kunnen gebruikt worden in andere iTanks uitingen gedurende een jaar.

Contact
Wij beantwoorden graag je vragen, klacht of opmerkingen rondom opslag en beheer van jouw gegevens. Dit doen wij bij voorkeur telefonisch op 010 313 24 96. Per e-mail kan natuurlijk ook; contact@itanks.eu.

Laatste wijziging van het privacy statement
iTanks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Daarom raden wij je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 17 december 2020.